کارت های هوشمند

کد محصول 454311 کارت های هوشمند

دانلود فایل سامانه کارت های هوشمند ۱۰۵ ص سامانه کارت های هوشمند ۱۰۵ ص فهرست مطالب عنوان…………………………….. صفحه ۱ مقدمه:…………………………… ۱ ۱-۱ پیش گفتار …………………………………………………………………………………………………………..۲ ۱-۲ مثالی از کارت هوشمند …………………………………………………………………………………………۳ ۱-۲-۱ اطلاعات شخصی …………………………………………………………………………………..۳ ۱-۲-۲ مشخصات فردی …………………………………………………………………………………….۳ ۱-۲-۳ ایمنی بیومتریک… جزئیات بیشتر / دانلود  

ادامه نوشته »