مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک-دوره آموزشی شبکه زنی ICEM CFD شبکه بندی بلوکی ساختاریافته در ICEM CFD برای بدنه لخت هلیکوپتر

دوره آموزشی شبکه زنی ICEM CFD شبکه بندی بلوکی ساختاریافته در ICEM CFD برای بدنه لخت هلیکوپتر دوره آموزشیشبکه زنیICEM CFD شبکه بندی بلوکی ساختاریافته در ICEM CFD برای بدنه لخت هلیکوپتر   ۱) معرفی مسئله ۲) آموزش نامگذاری سطوح ۳) ترسیم دامنه محاسباتی ۴) بلوک اولیه و فیت کردن ۵) تنظیم فاصله Y+ ۶) بهبود یا Smooth کردن شبکه …

ادامه نوشته »

مهندسی مکانیک-دوره آموزشی شبکه زنی ICEM CFD شبکه بندی بلوکی ساختاریافته در ICEM CFD برای بدنه هواپیما با بال و دم مدل DPW-5 ورک شاپ 5 ناسا

دوره آموزشی شبکه زنی ICEM CFD شبکه بندی بلوکی ساختاریافته در ICEM CFD برای بدنه هواپیما با بال و دم مدل DPW-5 ورک شاپ ۵ ناسا دوره آموزشیشبکه زنیICEM CFD شبکه بندی بلوکی ساختاریافته در ICEM CFD برای بدنه هواپیما با بال و دم مدل DPW-5 ورک شاپ ۵ ناسا   ۱) معرفی مسئله ۲) آموزش نامگذاری سطوح ۳) ترسیم …

ادامه نوشته »

مهندسی مکانیک-شبکه بندی بلوکی ساختاریافته در ICEM CFD برای مقطع 16-006 با کاربرد دریایی

شبکه بندی بلوکی ساختاریافته در ICEM CFD برای مقطع ۱۶-۰۰۶ با کاربرد دریایی دوره آموزشیشبکه زنیICEM CFD شبکه بندی بلوکی ساختاریافته در ICEM CFD برای مقطع ۱۶-۰۰۶ با کاربرد دریایی   ۱) معرفی مسئله ۲) آموزش نامگذاری سطوح ۳) ترسیم دامنه محاسباتی ۴) بلوک اولیه و فیت کردن ۵) تنظیم فاصله Y+ ۶) بهبود یا Smooth کردن شبکه بندی ۷) …

ادامه نوشته »